REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SPIS TREŚCI:
I. Definicje regulaminowe
II. Postanowienia ogólne
III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
V. Sposób i termin płatności
VI. Koszty, sposób i termin dostawy
VII. Reklamacje
VIII. Odstąpienie od Umowy sprzedaży
IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych
procedur
X. Polityka prywatności i cookies
XI. Postanowienia końcowe

I. DEFINICJE REGULAMINOWE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie zostały użyte następujące zwroty i określenia, należy przez nie
rozumieć:
1. Sklep internetowy– serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem:
https://alearmatura.pl/ za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Produkcie i jego
dostępności oraz złożyć Zamówienie;
2. Sklep stacjonarny– stacjonarny punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę w Lublinie pod
adresem: Al. Spółdzielczości Pracy 109 B, 20-147 Lublin
3. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży na
odległość;
4. Konsument– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub gdy z treści umowy wynika, że
przedmiotowa umowa nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego;
5. Przedsiębiorca– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową;
6. Sprzedawca – Bartosz Oczkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Aleja Łazienek
Bartosz Oczkowski z siedzibą w Lublinie na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, NIP:7133102134,
7. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze strony internetowej dostępnej pod
adresem: https://alearmatura.pl/
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające
bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, zawierające w szczególności rodzaj i ilość Produktów.
9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży na odległość zawierana pomiędzy Sprzedawcą
a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego;

10. Konto – indywidualny profil Użytkownika tworzony na podstawie adresu e-mail i hasła, za pomocą
którego Użytkownik uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych w
Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, umożliwiający składanie
Zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie Zamówieniami
i adresami;
11. Koszyk – osobna sekcja Konta, pozwalająca na magazynowanie wybranych przez Klienta Produktów
w celu późniejszego ich zakupu;
12. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym przeznaczona do sprzedaży, stanowiąca
przedmiot Umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
13. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy
(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 90 ze zm.);
14. Elektroniczny Formularz Kontaktowy – formularz kontaktowy dostępny w formie elektronicznej
pod adresem: https://alearmatura.pl/kontakt, służący do komunikacji Klienta ze Sprzedawcą.
15. Formularz rejestracyjny – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie internetowym
umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.
16. Formularz Zamówienia – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie internetowym, służący
składaniu Zamówień poprzez dodawanie Produktów do Koszyka oraz określeniu warunków sprzedaży
m.in. w zakresie opcji płatności i sposobu dostawy;
17. Kodeks cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ( tj. z dnia 9 czerwca 2022 r. Dz.U.
z 2022 r. poz. 1360 ze zm.);
18. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tj. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.)
pochodzące od Sprzedawcy, wysyłane Klientowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Sprzedawcy;
19. Cookies – dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, zapisywane
i przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze Sklepu
internetowego;
20. Polityka prywatności i cookies Sklepu internetowego – dokument określający szczegółowe zasady
przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies zawarty w Regulaminie;
21. Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, określający zasady zawierania umów
sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa
i obowiązki stron umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego;
22. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
23. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 28
stycznia 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
24. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną ( tj. z dnia 6 lutego 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.)
(.);

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
2. Regulamin dotyczy Umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego
i jest skierowany zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu
internetowego.

3. Sklep internetowy dostępny pod adresem https://alearmatura.pl/, prowadzony jest przez Bartosza
Oczkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Aleja Łazienek Bartosz Oczkowski z
siedzibą w Lublinie na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP: 7133102134, REGON: 382559406
4. Dane kontaktowe Sprzedawcy: Adres do korespondencji: Al. Spółdzielczości Pracy 109B, 20-147
Lublin, e-mail:info@alejalazienek.pl, telefon: 81 463-60-63, 573976800
5. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem wskazanym
powyżej, telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 -16:00 pod numerem 81 463-60-63, 573976800,
a także za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem:
https://alearmatura.pl/kontakt.
6. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem:
https://alearmatura.pl/, w szczególności zasady:
a. zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego Umów sprzedaży Produktów;
b. składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie internetowym;
c. dostawy Produktów;
d. płatności za Produkty, w tym koszty ich dostawy;
e. prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży;
f. reklamacji Produktów.
7. Regulamin oraz wszelkie treści umieszczone na stronie Sklepu internetowego pod adresem
https://alearmatura.pl, w tym zdjęcia i opisy, są przedmiotem praw autorskich w rozumieniu ustawy z 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 21 maja 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)ze
zm.) i podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, bądź
dokonywanie ich opracowań, w całości lub w części, jakimikolwiek metodami, urządzeniami, technikami,
jest zabronione.
8. Wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są oryginalne
i fabrycznie nowe.
9. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry
techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty, a stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w
rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
10. Regulamin jest dostępny w Sklepie internetowym pod adresem: https://alearmatura.pl/regulamin/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez
wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
1. Sklep internetowy zapewnia dostęp do następujących Usług elektronicznych:
a. Konto Użytkownika;
b. Formularz Zamówienia;
c. Newsletter.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie
Zamówień przez Klienta możliwe jest po uprzednim założeniu Konta Użytkownika lub w przypadku
braku Konta Użytkownika po podaniu w Formularzu Zamówienia danych niezbędnych do realizacji przez
Sprzedawcę Umowy.
3. W celu dokonania rejestracji Konta Użytkownik wypełnia Formularz rejestracyjny poprzez
podanie następujących danych: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz hasła (składającego
się z co najmniej 8 znaków, zawierających małą i dużą literę, cyfrę i znak specjalny). Jednocześnie
Użytkownik akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach w
nim zawartych.

4. Dane, o których mowa w ust. 3 powyżej (login i hasło) mają charakter poufny. Użytkownik
ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki (w tym szkody) spowodowane ujawnieniem ww. danych
osobom trzecim.
5. Użytkownik posiadający Konto zobowiązany jest do aktualizacji danych podanych w
Formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej ich zmianie. Odpowiedzialność za brak aktualizacji
danych ponosi Użytkownik.
6. Usługa prowadzenia Konta ma charakter nieodpłatny i bezterminowy.
7. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,
zrezygnować z Usługi prowadzenia Konta. W tym celu konieczne jest przesłanie na adres poczty
elektronicznej info@alearmatura.pl wniosku o rezygnację z Usługi prowadzenia Konta. Wniosek o
rezygnację z Usługi prowadzenia Konta nie ma wpływu na realizację zawartej Umowy sprzedaży.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika lub czasowego
ograniczenia możliwości korzystania ze Sklepu internetowego w przypadku naruszenia przez
Użytkownika obowiązujących przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, w szczególności gdy
Użytkownik:
a. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niezupełne lub
nieaktualne, wprowadzającym tym samym w błąd Sprzedawcę lub naruszając prawa osób trzecich;
b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób
trzecich, w szczególności innych Użytkowników;
c. dopuścił się innych zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub
ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
9. Elektroniczny Formularz Zamówienia jest Usługą nieodpłatną oraz ma charakter
jednorazowy i rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka w Sklepie
internetowym.
10. Newsletter jest Usługą świadczoną nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może
wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie
odpowiedniej opcji w Formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient
otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informacje handlowe wysyłane
przez Sprzedawcę lub w imieniu Sprzedawcy.
11. Klient może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania Newslettera, poprzez
odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta lub kliknięcie stosownego linku znajdującego się
w treści każdego Newslettera.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Informacje o Produktach prezentowane na stronie Sklepu internetowego nie stanowią oferty
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną
Sprzedawcy przez Klienta. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje Zamówienie. Złożenie
Zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
3. W celu złożenia Zamówienia Klient dokonuje wyboru ilości i rodzaju Produktu, sposobu i
adresu dostawy oraz sposobu płatności. W Formularzu Zamówienia powinny znaleźć się również dane
kontaktowe Klienta oraz ewentualne uwagi co do składanego Zamówienia. W przypadku Przedsiębiorcy
konieczne jest także podanie Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz pełnej nazwy firmy.
4. Złożenie Zamówienia następuje z chwilą wypełnienia Formularza Zamówienia oraz
potwierdzenia przyciskiem „Zamów z obowiązkiem zapłaty”. Do chwili złożenia Zamówienia Klient
może modyfikować ilość i rodzaj zamawianych Produktów.
5. Zawarcie Umowy Sprzedaży wymaga zaakceptowania przez Klienta Regulaminu Sklepu
internetowego.

6. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji na
adres e-mail podany przy składaniu Zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa sprzedaży zostaje
zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawartej Umowy sprzedaży
następuje poprzez udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej oraz przesłanie Klientowi
wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 6 powyżej. Treść Umowy sprzedaży jest ponadto utrwalona i
zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sklepu internetowego.
V. SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

1. Ceny Produktów podane w Sklepie internetowym są cenami jednostkowymi brutto
(zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich (PLN). Podane ceny towarów nie
uwzględniają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
2. Sprzedawca, najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia (tj. naciśnięciem
przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”), informuje Klienta o łącznej cenie Produktów oraz
wszelkich dodatkowych opłatach, w tym za transport, dodatkowe usługi, koszty płatności itp.
3. Klient ma możliwość zapłaty ceny w następujący sposób:
a. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
b. Płatność przy odbiorze osobistym,
c. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany w treści
wiadomości e-mail przesłanej do Klienta niezwłocznie po złożeniu Zamówienia;
4. Termin płatności:
a. w przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do
dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

b. w przypadku wyboru przez Klienta płatności przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki,

c. w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

VI. KOSZTY, SPOSOBY I TERMINY DOSTAWY

1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod
adres wskazany przy zakładaniu Konta w Formularzu rejestracyjnym lub inny, wskazany w trakcie
składania Zamówienia.
2. Dostawa Produktów jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
3. Szczegółowe informacje na temat kosztów dostawy Produktów znajdują się na stronie
Sklepu internetowego pod adresem: https://alearmatura.pl/informacje-o-dostawie/ O koszcie
dostawy Klient zostanie poinformowany również podczas składania Zamówienia, a także po jego
zsumowaniu, w chwili wyrażania przez Klienta woli zawarcia Umowy sprzedaży.
4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące opcje dostawy lub odbioru Produktu:
a. przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
b. przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
c. przesyłka paczkomatowa,
d. odbiór osobisty dostępny pod adresem:

1. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego
Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych
terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć
7 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku
bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy,

b. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia
Umowy Sprzedaży.
1. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta
odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni
Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy
termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do
odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. O
gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez
przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w
następujący sposób:
a. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, – od dnia uznania
rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

b. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży.
1. W przypadku wskazania przez Klienta, że Zamówienie ma zostać odebrane osobiście w
Sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, Produkt pozostaje gotowy do odbioru przez Klienta przez kolejne 14
dni od dnia przesłania Klientowi wiadomości e-mail w temacie gotowości Produktu do odbioru.

VII. REKLAMACJA PRODUKTU

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientom Sklepu internetowego Produktów
wolnych od wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady
Produktów (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art.
556 k.c. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 k.c.
wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym.
2. W przypadku, gdy zakupiony Produkt jest niezgodny z Umową lub posiada wady fizyczne,
Klient będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy,
chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą
na wolną od wad albo wadę usunie.
3. Sprzedawca zastrzega a Klient akceptuje, że wygląd Produktów (w szczególności ich kolory,
odcienie itp.), prezentowanych na stronie Sklepu internetowego, może w sposób nieznaczny odbiegać od
rzeczywistego wyglądu sprzedawanych Produktów. Ewentualne różnice mogą wynikać z przyczyn
technicznych leżących po stronie Klienta (np. niewłaściwej kalibracji obrazu monitora), co nie stanowi
wady fizycznej Produktu.
4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
a. pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w pkt II ust. 4 Regulaminu;
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem:
§ Elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego;
§ mailowo na adres: info@alearmatura.pl;
5. Poprawnie złożona reklamacja powinien zawierać:

a. imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres e-mail, na który ma zostać przesłana
odpowiedź na reklamację;
b. informacje i okoliczności dotyczące reklamowanego Produktu, w szczególności rodzaj i data
wystąpienia wady;
c. wskazanie żądania Klienta co do sposobu rozpatrzenia reklamacji;
d. dowód zakupu Produktu (np. paragon, kopia paragonu, faktura, kopia faktury, wydruk z
karty płatniczej lub kredytowej lub inny dowód pozwalający na ustalenie transakcji).
6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia. W przypadku braku ustosunkowania się Sprzedawcy w
ww. terminie, uznaje się, że Sprzedawca uznał reklamację.
7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się do reklamacji przez Sprzedawcę, czy też do
wykonywania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do
Sprzedawcy, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o konieczności dostarczenia Produktu do
Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy na adres: Al. Spółdzielczości Pracy 109B, 20-147 Lublin
8. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania
dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony
zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym
Produkt się znajduje.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Klientowi
będącemu Konsumentem.
2. Klient, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego Umowę sprzedaży na
odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia
kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt VIII ust. 9 i 10 Regulaminu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający
jednak możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone:
a. na piśmie na adres wskazany w pkt II ust. 4 Regulaminu;
b. w formie elektronicznej na adres: info@alearmatura.pl
§ W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej Sprzedawca niezwłocznie prześle
Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
4. Odstępując od Umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza, którego wzór
stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z ww. formularza nie jest jednak obowiązkowe.
5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub
wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie zamówionego Produktu (w
przypadku sprzedaży wielu Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – w
posiadanie ostatniego z nich), a w przypadku pozostałych Umów – od dnia ich zawarcia.
6. W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w
tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
7. Z chwilą odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe
zawarte przez Klienta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Sprzedawcę lub osobę
trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Klient ma
obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia,
w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres
Sprzedawcy: Al. Spółdzielczości Pracy 109B, 20-147 Lublin
9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy (koszty odesłania
Produktu do Sprzedawcy). Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące

wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.
10. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie
otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów
wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokona zwrotu niezwłocznie, jednak nie później
niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji
Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy
użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji,
chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Sprzedawca ma prawo wstrzymania się ze
zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
11. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów, o których
mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m.in. umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
b. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczony w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

IX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA

ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. W razie zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, Klient będący Konsumentem
ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń,
w szczególności:
a. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej na
podstawie ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1930 ze zm.) z
wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ww. ustawy. Informacje
na temat trybu i zasad przeprowadzania procedury mediacyjnej przez wojewódzkich inspektorów
inspekcji handlowej dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych
wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej;
b. może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy
wojewódzkim inspektorze inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej
Umowy sprzedaży. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie
internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów
konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia
regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji
handlowej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1356);
c. może uzyskać bezpłatną pomoc korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika
konsumentów i organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw
konsumentów (np. Federacja Konsumentów).
2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na
stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do
których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji
handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
· www.uokik.gov.pl/porady_konsumenckie.php; www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

· www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

X. POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Bartosz Oczkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Aleja Łazienek
Bartosz Oczkowski na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP: 7133102134 , REGON: 382559406, tel.: 573 976 800, e-mail: info@alejalazienek.pl,
zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedawcą.
2. Dane osobowe w Sklepie internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO, a także na podstawie innych
przepisów regulujących ochronę danych osobowych osób fizycznych.
3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji
Zamówienia. W przypadku zawarcia Usługi elektronicznej „Newsletter” podanie wymaganych danych
jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z tej Usługi.
4. Dane osobowe są przetwarzane:
a. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Zamówień oraz Konta w
Sklepie internetowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania
umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną
przetwarzania jest zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
b. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz
aktywności Klientów w Sklepie internetowym i sposobu korzystania z Konta, a także ich preferencji, w
celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
c. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami –
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO), polegający na ochronie jego praw;
d. w celu świadczenia usługi wysyłki Newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest
niezbędność przetwarzania do wykonania usługi oraz dobrowolna zgoda Klienta (art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO);
e. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, polegających m.in. na:
§ wyświetlaniu treści marketingowych niezależnie od preferencji Klienta (reklama standardowa);
§ wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających zainteresowaniom Klienta (reklama
behawioralna);
§ kierowaniu do Klienta treści marketingowych w ramach Newslettera;
§ prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług,
o podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO) oraz dobrowolna zgoda Klienta
5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników lub Klientów
korzystających ze Sklepu internetowego:
a. imię i nazwisko;
b. adres poczty elektronicznej;
c. numer telefonu kontaktowego;
d. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
e. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
§ W przypadku Użytkowników lub Klientów nie będących Konsumentami Administrator może
przetwarzać dodatkowo nazwę i adres firmy oraz Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Użytkownika

lub Klienta.
2. Osoby, których dane dotyczą, posiadają prawo do żądania od Administratora dostępu do
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, natomiast w przypadku
danych przetwarzanych na podstawie zgody – prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W
celu realizacji powyższych praw należy wysłać wiadomość na adres wskazany w pkt II ust. 4
Regulaminu.
3. Administrator wykorzystuje tzw. cookies serwisowe w celu dostarczania Użytkownikowi
usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym
Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne
korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już
przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet
itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
a. pliki cookies z danymi Użytkownika (identyfikator sesji) zapisywane na czas trwania sesji
(ang. user input cookies);
b. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia na
czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
c. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć w zakresie uwierzytelnienia (ang. user centric security cookies);
d. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na
czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
e. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji
lub dłużej (ang. user interface customization cookies);
f. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych,
w tym cookies.
1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez
Użytkowników/Klientów ze Sklepu internetowego, w celu:
a. identyfikacji Użytkowników/Klientów jako zalogowanych w Sklepie internetowym i
wyświetlaniu, że są zalogowani;
b. zapamiętywaniu Produktów dodanych do Koszyka w celu złożenia Zamówienia;
c. zapamiętywania danych w wypełnianych Formularzach Zamówienia, ankiet lub danych
logowania do Sklepu internetowego;
d. dostosowywania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji
Użytkownika/Klienta;
e. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Sklepu
internetowego;
f. utrzymywania sesji Użytkownika/Klienta Sklepu internetowego, dzięki której
Użytkownik/Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i
hasła;
g. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu internetowego, umożliwiając w
szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
h. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;
i. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem strony Sklepu internetowego reklam usług
i produktów podmiotów trzecich;
j. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu internetowego.
1. Użytkownik/Klient może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych
funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

2. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z
korzystaniem ze Sklepu internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk
pomocnych w administrowaniu Sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj.
nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu internetowego. Logi, o których
mowa powyżej nie są ujawniane osobom trzecim.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w
języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, w szczególności z ważnych
przyczyn prawnych lub organizacyjnych, w tym zmiany sposobu dostawy i płatności w zakresie w jakim
zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
3. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez
Sprzedawcę, nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia
na stronie Sklepu internetowego informacji o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy dokonali Rejestracji w
Sklepie internetowym zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem
korespondencji e-mail na adres wskazany podczas rejestracji Konta.
4. Zmiana Regulaminu w żaden sposób nie będzie naruszać praw nabytych przez Klientów w
związku z zawarciem Umowy sprzedaży przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu. W
szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte,
realizowane lub wykonane Umowy sprzedaży.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks cywilny i ustawa o świadczeniu usług
drogą elektroniczną, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy o prawach
konsumenta.
6. W przypadku niezgodności jakichkolwiek postanowień Regulaminu z obowiązującymi
przepisami prawa, Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i przestrzeganie
obowiązujących przepisów prawa w miejsce zakwestionowanych postanowień.
7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem,
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20[S1].09.2022 r.


Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Scroll To Top
Close
Close
Sklep
0 Lista życzeń
0 Koszyk
Close

Koszyk

Koszyk jest pusty!

Kontynuuj zakupy